برخلاف برونکوسکوپ های دائم که هندل های سنگینی دارند و دست کاربران را هنگام انجام پروسیجر اذیت میکنند، وزن هندل بسیار سبک دارد که کاربری را آسان میکند.