خیر. EasyVent اکسیژن خالص را انتقال می دهد مگر اینکه به منبع مخلوط اکسیژن-هوا متصل باشد. به همین خاطر نباید به صورت متوالی برای بیش از 12 ساعت استفادهشود. دستگاه می تواند به صورت موقت تا زمان دسترسی به ونتیلاترو استفاده شود.