مدت زمان استفاده از دستگاه به حجم کپسول اکسیژن بستگی دارد. با یک کپسول 40 لیتری و با فرض استفاده برای یک مریض 100 کیلوگرمی در حالت دستی می توان تا 125 دقیقه و در حالت اتوماتیک تا 40 دقیقه می توان از دستگاه استفاده کرد.